Bao Duyen Fashion
Đồng phục

Trên thế giới, đồng phục lao động nói chung là những sản phẩm với chất liệu và qui trình sản xuất theo qui chuẩn rất nghiêm ngặt vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn trong lao động của các bộ phận trực tiếp tham gia... các bộ phận trực tiếp tham gia...

Đối tác